poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Przemoc

Przemoc

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Od 22 listopada 2011 r. na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pok. 18 (parter)
04- 974 Warszawa,
tel.: 222 773 607, 222 773 608
fax: 222 773 609

Przewodnicząca Zespołu:  Lilianna Szostak tel. 222 773 607
Zastępca Przewodniczącej: Paweł Fisz
Sekretarz Zespołu:  Żaneta Wernicka, tel. 222 773 608

W skład Zespołu wchodzą:

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Paweł Fisz - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Lilianna Szostak – Kierownik Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel. 222 773 607
Żaneta Wernicka – Inspektor ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy:
Joanna Kucharska - Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Jacek Włodarczyk - Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Przedstawiciel Policji:
podkom.  Jarosław Sadlakowski – Zastępca Komendanta, Komisariat Policji Warszawa Wawer, ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa 

Przedstawiciel Prokuratury:
Patrycja Górska-Zarzecka - Prokurator, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe, ul. Kamienna 22, 03-441 Warszawa

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Ryszard Bloch - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Przedstawiciele oświaty:
Dorota Kania – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:
Beata Klusek – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Monika Koćwin – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Kuratorzy sądowi :
Ewa Przystańska - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
Jacek Zgorzałek - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Procedura może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Wawer m. st, Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pokój 18
tel. 222 773 607, 222 773 608
faks: 222 773 609
e-mail:

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

 

 

Wawerski Ośrodek Wsparcia

ul. Włókiennicza 54
tel. 222 773 600

 

ul. Żegańska 2C
tel. 515 911 857
oferta kierowana do
- osób i rodzin w kryzysie
- rodzin z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi
- rodzin w kryzysie okołorozwodowym
- dorosłych i młodzieży z problemem uzależnienia
- osób doświadczających przemocy


 2. Komisariat Policji Warszawa-Wawer ul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: 477 232 301 oraz 477 236 852
3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer
ul. Włókiennicza 54 pokój nr 121
tel. 224 437 077
Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.
4. Ośrodek Terapii Uzależnień SPZLO Warszawa Wawer

ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A
tel. 225 900 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,
Ofertę kieruje do osób:
• uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
• współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
• dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
• doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie
• uzależnionych od hazardu, 

5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer ul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)
6. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54
tel/fax:  222 771 198 lub 222 771 197
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00
Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00
7. Mederi
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 22 111 00 36, 505 576 189

pon.-pt. godz. 8.30 - 16.00
- interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne

8. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 2C
tel. 515 911 857
Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc
9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 226 161 669
e-mail [email protected]

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. 228 268 862
faks: 222 668 530

e-mail: [email protected]
pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

10. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4
tel/fax 228 451 212, tel. 667 833 400
- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni)

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
tel./fax.228 554 432
e-mail: [email protected]

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel: 800-120-002 (całą dobę)
tel./fax.: 224 993 733 / 226 255 943
niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 226 662 850 w poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00 - 21.00) , 800 12 00 02 w środy w godz. 18.00 - 22.00
- e-mail – [email protected]
- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
12. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13
tel. 228 242 501, 823 96 64
e-mail: [email protected]
prowadzone działania:
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Ogólnopolska poradnia mailowa
- Ogólnopolska poradnia telefoniczna
- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

13. Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga-Południe
ul. Kamienna 22
Tel. 225 114 921
14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Terespolska 15a
tel. 225 091 178
15. Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne
ul. Oleandrów 6, III p
tel. interwencyjny 227 450 601, 226 269 419
e-mail: [email protected]
- Poradnictwo prawne
- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne
- Terapia
- Mediacje
- Szkolenia i warsztaty
- Diagnozy
16. Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET ul. Wilcza 60 lok. 19
tel./faks: 226 222 517
tel. 509 790 232
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa
- Porady finansowe
- Bezpieczne schronienie

Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2022 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie  realizowanych w 2022 r. na terenie m.st. Warszawy dostępne są na stronie miasta:
https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

Uchwała  Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 15 września 2015 roku