wtorek, 26 stycznia 2021
-A A +A

Wysoki kontrast

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

Dobrowolna kwarantanna i izolacja„Dzielnicowy Zespół Wsparcia”

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Przemoc

DrukujDrukujPDFPDF

Przemoc

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Od 22 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pok. 18 (parter)
04- 974 Warszawa,
tel.: 222 773 607, 222 773 608
fax: 222 773 609

Przewodniczący Zespołu:  Lilianna Szostak tel. 222 773 607
Zastępca Przewodniczącego: Olga Domańska tel. 222 773 656
Sekretarz Zespołu:  Żaneta Wernicka

W skład Zespołu wchodzą:

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Lilianna Szostak – Kierownik Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy tel. 222 773 607
Żaneta Wernicka – Inspektor ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,
Olga Domańska -  tel. 222 773 656

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Marcin Micorek - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy:
Karol Sobociński - Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Joanna Kucharska - Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Przedstawiciel Policji:
Paweł Koliński – p. o. Komendanta, Komisariat Policji Warszawa Wawer, ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa

Przedstawiciel Prokuratury:
Patrycja Górska-Zarzecka - Prokurator, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe, ul. Kamienna 22, 03-441 Warszawa

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Ryszard Bloch - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer, ul. Włókiennicza 54 , 04-974 Warszawa

Przedstawiciele oświaty:
Dorota Kania – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie, ul. Przygodna 2, 03-991 Warszawa

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:
Beata Klusek – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Małgorzata Wincenciak – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Kuratorzy sądowi :

Ewa Przystańska - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
Jacek Zgorzałek - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Procedura może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Wawer m. st, Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pokój 18
tel. 222 773 607, 222 773 608

faks: 222 773 609
e-mail: zi.wawer@um.warszawa.pl
1.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
tel. 222 773 600

2.Komisariat Policji Warszawa-Wawerul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: 228 121 095, 226 036 852
fax.: 226 036 991
3.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer
ul. Włókiennicza 54 pokój nr 121
tel. 224 437 077
Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.
4.Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i  Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. Patriotów 46 - I piętro bud. A
tel. 225 900 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,
Ofertę kieruje do osób:
• uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
• współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
• dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
• doświadczających przemocy w rodzinie,
• uzależnionych od hazardu,
• ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.

5.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawerul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)
6.Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawyul. Włókiennicza 54
tel/fax:  226 127 797
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00
Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00
7.Mederi
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 228 157 603, 505 576 189

pon.-pt. godz. 8.30 - 16.00
Między innymi - interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja

8.Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawerul. Włókiennicza 54 pokój nr 18
tel. 224 437 078
Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc
9.Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 226 161 669
e-mail cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel. 228 268 862
faks: 222 668 530

e-mail: cpd@fdds.pl
pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

10.Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4
tel/fax 228 451 212, tel. 667 833 400
- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
tel./fax.228 554 432
e-mail: oik@oik.warszawa.pl

11.Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel: 800-120-002
tel./fax.: 224 993 733 / 226 255 943
www.niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 226 662 850
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info
- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
12.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13
tel. 228 242 501, 823 96 64
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
prowadzone działania:
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Ogólnopolska poradnia mailowa
- Ogólnopolska poradnia telefoniczna
- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

13.Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga-Południe
ul. Kamienna 22
Tel. 225 114 921
14.Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Terespolska 15a
tel. 225 091 178
15.Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne
ul. Oleandrów 6, III p
tel. interwencyjny 227 450 601, 226 269 419
e-mail: kopd@kopd.pl
- Poradnictwo prawne
- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne
- Terapia
- Mediacje
- Szkolenia i warsztaty
- Diagnozy
16.Fundacja CENTRUM PRAW KOBIETul. Wilcza 60 lok. 19
tel./faks: 226 222 517
tel. 226 520 117
telefon zaufania - 226 213 537
telefon interwencyjny - 600 070 717
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa
- Porady finansowe
- Bezpieczne schronienie

Wykaz miejsc, w których można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2019 r. oraz oferta programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie  realizowanych w 2019 r.  na terenie m.st. Warszawy dostępne są na stronie miasta:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

Uchwała  Nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

Jednolity tekst ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 15 września 2015 roku