poniedziałek, 29 maja 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Logo Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Formy pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje następujące formy pomocy:

1. Pomoc finansowa:
• zasiłek stały
• zasiłek okresowy
• zasiłek celowy

2. Pomoc rzeczowa:
• śniadania i obiady szkolne
• obiady barowe
• paczki okolicznościowe

3. Pomoc usługowa:
• usługi opiekuńcze
    - gospodarcze i pielęgnacyjne
• specjalistyczne usługi opiekuńcze
    - dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej

5. Sprawienie pogrzebu

6. Wdawanie bezgotówkowych decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

7. Praca socjalna
Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W ramach pracy socjalnej podejmowane są także działania uruchamiające procedurę „Niebieskiej karty” dla ofiar przemocy.

Osoby bezdomne mogą zostać objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.

Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, osoby obcej bądź instytucji lub organizacji.
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.

W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny Ośrodek zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.