sobota, 15 sierpnia 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

Misja OPS

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

  

Logo Epuap

Praca socjalna

DrukujDrukujPDFPDF

Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W ramach pracy socjalnej podejmowane są także działania uruchamiające procedurę „Niebieskiej karty” dla ofiar przemocy.
Osoby bezdomne mogą zostać objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.

Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, osoby obcej bądź instytucji lub organizacji.
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.
W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny Ośrodek zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.