niedziela, 20 października 2019
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

Praca socjalna

DrukujDrukujPDFPDF

Praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W ramach pracy socjalnej podejmowane są także działania uruchamiające procedurę „Niebieskiej karty” dla ofiar przemocy.
Osoby bezdomne mogą zostać objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych.

Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, osoby obcej bądź instytucji lub organizacji.
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania, bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnej trudnej sytuacji życiowej.
W celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny Ośrodek zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.