czwartek, 14 grudnia 2017
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Fundusze Europejskie

Przemoc

DrukujDrukujPDFPDF

Przemoc

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 Od 22 listopada 2011 r.  na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1669/2011 z dnia 25 października 2011 r. z późniejszymi zmianami, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
ul. Włókiennicza 54, pok. 121
04- 974 Warszawa,
tel.: 22 872 15 13 w. 31
fax: 222 951 830

Przewodniczący Zespołu:  Lilianna Szostak tel. 22 872 15 13 w. 31
Zastępca Przewodniczącego: Iwona Muszyńska tel. 22 872 15 13 w. 34
Sekretarz Zespołu: Żaneta Wernicka tel.: 22 872 15 13 w. 31

W skład Zespołu wchodzą:

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 1. Lilianna Szostak – Konsultant-Koordynator Zespołu ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy tel. 22 872 15 13 w. 31,
 2. Żaneta Wernicka – Specjalista ds. Przemocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 872 15 13 w. 31
 3. Iwona Muszyńska - Główny Specjalista ds. rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, tel.: 22 872 15 13 w. 34
 4. Marcin Micorek – Psycholog ze Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa, tel. 22 612 77 97.

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa,
Karol Sobociński,

Przedstawiciel policji :
Robert Matusik – Komendant, Komisariat Policji Warszawa Wawer, ul. Mrówcza 210, 04-697 Warszawa, tel. 22 603 68 51,

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Południe, ul. Kamienna 22
Joanna Ryszawa - prokurator

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Wawer, ul. Włókiennicza 54, tel. 22 443 70 77
Sebastian Kośla

Przedstawiciele oświaty:

 1. Grażyna Pasterska – pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 140, ul. Wilgi 19,
  04-831 Warszawa, tel. 22 615 73 04,
 2. Ewa Buta – pedagog z Zespołu Szkół nr 115, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa, tel. 22 842 24 73,

Przedstawiciel Ochrony Zdrowia:
Joanna Ajdys – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer, ul. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa,  tel. 22 378 33 23

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Małgorzata Wincenciak – Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Kuratorzy sądowi :

 1. Małgorzata Tytus – kurator zawodowy -  I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A,
  03-813 Warszawa, tel. 22 509 16 68
 2. Sebastian Głuszek – kurator zawodowy -  II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe, ul. Terespolska 15A,
  03-813 Warszawa, tel. 22 509 16 02

 

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, policja, oświata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe i in. oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, składające się z przedstawicieli ww. podmiotów. Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej i obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Instytucje i placówki działające na rzecz pomocy osobom doświadczającym  przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy
1.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy

ul. Włókiennicza 54
tel. 22 872 15 13

faks: 22 295 18 30
ul. Korkowa 119/123
tel. 22 613 38 44

2.Komisariat Policji Warszawa-Wawerul. Mrówcza 210
04-697 Warszawa Wawer
tel.: 22 812-10-95, 22 603-68-52
fax.: 22 603-69-91
3.Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wawer
ul. Włókiennicza 54 pokój nr 18
tel. 22 443 70 78
Podejmuje działania mające na celu zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.
4.Ośrodek Terapii Uzależnień – Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i  Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

ul. STRUSIA 4/8 budynek A wejście A-1 – I piętro,
tel. 22 59 00 970
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00,

Ofertę kieruje do osób:
· uzależnionych od alkohol u i innych środków psychoaktywnych,
· współuzależnionych- członków rodzin z problemem alkoholowym,
· dorosłych dzieci alkoholików /DDA/,
· doświadczających przemocy w rodzinie,
· uzależnionych od hazardu,
· ofiar przemocy w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie – jeśli masz problem, przyjdź lub zadzwoń do koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie w SZPZLO tel. 504-250-422.

5.Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawerul. Strusia 4/8
(możliwość uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie w każdej z placówek ZOZ Wawer)
6.Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawyul. Włókiennicza 54
tel/fax:  22-612-77-97
Poradnia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-20.00
Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni w godzinach 9.00-16.00
7.Mederi
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

Al.Dzieci Polskich 20
Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

pon.-pt. godz. 9-15
Między innymi - interweniowanie w przypadkach zespołu dziecka krzywdzonego, pierwszy kontakt, wstępna diagnoza i wsparcie,  konsultacje diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, konsultacje prawne / interwencja

8.Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Dzielnicy Wawerul. Włókiennicza 54 pokój nr 18
tel. 22 443 70 78
Udziela porad dla osób będących w kryzysie, uzależnionym od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających i stosujących przemoc
9.Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59,
03-926 Warszawa,
tel./fax: 22 616-16-69, 22 672-65-86
e-mail cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826-88-62, 22 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl
pomoc psychologiczną, psychiatryczną i prawną dla dzieci – ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów, a także dla rodziców doświadczających trudności w wychowaniu małych dzieci (w wieku 0-6 lat)

10.Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
d/s Przeciwdziałania Przemocy
ul. Belgijska 4
tel/fax 22/845 12 12, tel. 667 833 400
- konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par; terapia partnerska i rodzinna,
- terapia indywidualna krótko- i długoterminowa dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc,
- grupy wsparcia i grupy terapeutyczne dla kobiet,
- grupy terapeutyczne koedukacyjne,
- pogłębiony trening asertywności dla kobiet i mężczyzn,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla mężczyzn z trudnością kontrolowania złości,
- konsultacje psychiatryczne (z konsultacji psychiatrycznych mogą korzystać osoby będące pacjentami naszej Poradni

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 6-go Sierpnia 1/5
tel./fax.(22) 855 44 32
e-mail: oik@oik.warszawa.pl

11.Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Biuro Stowarzyszenia:
ul. Jaktorowska 4
tel: 800-120-002
tel./fax.: 22 499-37-33 / 22 625-59-43
www.niebieskalinia.org
- telefoniczne dyżury prawników – tel. 22 666 28 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)
- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info
- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)
Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
12.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ul. Korotyńskiego 13
tel. 22 824 25 01, 823 96 64
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
prowadzone działania:
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Ogólnopolska poradnia mailowa
- Ogólnopolska poradnia telefoniczna
- Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

13.Prokuratura Rejonowa
Warszawa Praga-Południe
ul. Kamienna 22
Tel. 22 511 49 21
14.Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
- V Wydział Rodzinny i Nieletnich
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Terespolska 15a
tel. 22 509 16 59
tel. 22 509 16 64
tel. 22 509 16 59
tel. 22 509 11 28
15.Komitet Ochrony Praw Dziecka
Centrum Interwencyjne
ul. Oleandrów 6, III p
tel. interwencyjny (22) 745 06 01, 626 94 19
e-mail: kopd@kopd.pl
- Poradnictwo prawne
- Poradnictwo Psychologiczno-pedagogiczne
- Terapia
- Mediacje
- Szkolenia i warsztaty
- Diagnozy
16.Fundacja CENTRUM PRAW KOBIETul. Wilcza 60 lok. 19
tel./faks(22) 622-25-17
tel. (22) 652-01-17
telefon zaufania - 22 621 35 37
telefon interwencyjny - 600 070 717
- Pomoc psychologiczna
- Pomoc prawna
- Pomoc socjalna i aktywizacja zawodowa
- Porady finansowe
- Bezpieczne schronienie

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy  do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.