środa, 29 listopada 2023
-A A +A

Wysoki kontrast

Nasza misja: Rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Допомога біженцям з України/Pomoc Obywatelom Ukrainy

Seniory 70 plus "Solidarnościowy Korpus Wsprcia Seniorów

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Godło Polski

Senior plus

  

Logo Epuap

  

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Archiwum aktualności
30.08.2023
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2023/2024

Ośrodek  Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy informuje ,że roku szkolnym 2023/2024  obowiązuje  nowy wzór  wniosku na stypendium szkolne . Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dołączoną do wzoru  instrukcją wypełniana wniosku.

Termin składania wniosku:

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od dnia 1.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r. osobiście w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą.

Jednocześnie informujemy, że termin 15 września 2023 r. jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty terminem ostatecznym.

Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy są:

  1. Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.
  2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), tj. 600 zł.

Miesięczna wysokość stypendium może wynosić:

  1. miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 99,20 zł,
  2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł, z zastrzeżeniem pkt c,
  3. jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł,
  4. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.