wtorek, 14 lipca 2020
-A A +A

Wysoki kontrast

 

Znak Fundusze Eurpejskie, Flaga Polski, Flaga UE

Senior plus

Fundusze Europejskie PR, logo programu Mazowsze, flaga UE

  

Logo Epuap

Akty prawne

DrukujDrukujPDFPDF

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o statut nadany mu poprzez Radę miasta stołecznego Warszawy - Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku.

Uchwała Nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U Nr 41, poz.361, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.2104,
 • z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) - obowiązywała do dnia 31 grudnia 2008 r.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
 • Uchwała nr LXXVII/2375/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną. (Dz. U. Nr 116, poz. 783)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie usług specjalistycznych, usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.)
 • Uchwała nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz. 2706)
 • Uchwała nr XIII/153/2003 Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2003 Rady m.st.  Warszawy z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów, kierowników oraz innych pracowników ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do wydawania decyzji administracyjnych
 • Uchwała  Nr LIX/1566/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy